Haciz Nedir? İpotek (Rehin) Nedir? Haciz ile İpotek Farkı

“Haciz Nedir? İpotek (Rehin) Nedir? Haciz ile İpotek Farkı” başlıklı içeriğimizde, “haciz nedir, nasıl yapılır, haczedilen eşyaların satışı nasıl olur, haczedilen eşyalar nasıl geri alınır, ipotek nedir, rehin nedir, ipotek ve rehin nasıl kaldırılır, haciz ile ipotek farkı nedir” gibi pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Haciz Nedir?

Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamak için borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Haciz ancak borçluya ait olan ve paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar üzerinde uygulanabilir. Haciz denildiğinde halk arasında genellikle icra işlemlerinin tümünü kapsayan bir ifade anlaşılsa da aslında haciz, sadece icra takibi işlemlerinin bir aşamasıdır.

Haciz İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır? 

Haciz işlemi, icra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yeterli miktarda eşyanın tespit edilmesi ve haciz tutanağına aktarılmasıdır. Alacaklı talep ederse, haciz tutanağına geçirilen eşyalar, borçlunun evinden alınarak yediemin depolarına götürülebilir veya borçluya yediemin olarak bırakılabilir.

haciz nedir ipotek nedir rehin nedir farkı nedir 1

Talep etmeleri halinde alacaklı veya alacaklı vekili, haciz işlemi gerçekleştirilen yerde bulunabilir. İşlem sırasında icra memuru beyan ve talepleri haciz zaptına yazmakla yükümlüdür. Dolayısıyla haciz tutanağı dikkatle okunmalı ve sonra imzalanmalıdır. Talepler tutanağa yazılmazsa, bu husus talep eden tarafından tutanağa yazılabilir ve imzalanabilir ya da taleplerin yazılmaması sebebiyle ilgili taraf tutanağı imzalamaktan kaçınabilir. Haciz işlemleri, icra memuru tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler sırasında kanuna aykırı bir durum söz konusu olursa, icra mahkemesine şikayet davası açılabilir.

Emekli Maaşları Haczedilebilir mi?

haciz nedir ipotek nedir rehin nedir farkı nedir 3

Normalde emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Ancak takip kesinleşmiş ve borçlu onay vermişse emekli maaşı haczedilebilir olur. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı değildir ve işlem icra müdürlüğünden talep edilir.

Haczedilen Eşyaların Satışı Nasıl Olur?

Alacaklı talep ederse haciz işlemi konusu eşyalar, yediemin depolarına götürülür. Satış işlemi için süreç kanuni prosedüre uygun olarak sürdürülür ve söz konusu eşyalar icra müdürlükleri tarafından satılır. Satış bedeli de alacaklıya ödenir.

Haczedilen Eşyalar Nasıl Geri Alınır?

Haczedilen eşyalar geri alınabilir mi? Evet, alınabilir. Ancak bunun için öncelikle icra takibine neden olan borç ve icra masrafları ödenmelidir. Ayrıca eşyaların tutulduğu yediemin deposunun ödemesi de borçlu tarafından gerçekleştirilir.

Bunun dışında bir de haczedilen eşyaların satışı için eşyanın türüne göre haciz ömrü süresince işlem yapılmamışsa da haciz düşer. Bu durumda icra dairesinden söz konusu haczin kaldırılması talep edilir ve eşyalar sürece uygun şekilde geri alınabilir.

İpotek (Rehin) Nedir?

haciz nedir ipotek nedir rehin nedir farkı nedir

İpotek, doğmuş veya doğması muhtemel bir alacağın teminat altına alınması amacıyla taşınmaz üzerinde uygulanan işleme denir. İpotek işlemi ile söz konusu taşınmaza ipotek konulduğuna dair, taşınmazın tapu siciline bir şerh düşülmektedir. İpotek işlemi bir banka tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bir kişi tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak kredi çekimi gibi uygulamalar dolayısıyla ipotek işlemi genellikle bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Taşınmazlara uygulanan ipotek işlemleri tapu siciline tescil edilir.

İpotek Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

İpoteğin kaldırılması için ilgili taşınmaz üzerine ipoteği gerekli kılan borcun tamamıyla ödenmiş olması gerekir. Aksi halde ipotekli mal satılır ve alacaklı alacağını bu malın satışından elde edilen bedelden karşılar. Yani öncelikle borç ödenmelidir. Borç ödenmişse, ipotek fek yazısı yani ipoteğin kaldırılması yazısı, alınmalıdır. Bu yazıda belgenin borçlu kişi adına düzenlenmiş olması önemlidir. Daha sonra ipoteğin kaldırılması yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne gidilmelidir. İlgili müdürlük, ipoteğin kaldırılmasına ilişkin inceleme ve değerlendirmelerini yapar ve ipoteğin kaldırılması uygunsa, taşınmaz üzerinde var olan ipotek şerhi silinir ve taşınmaz ipotekli olmaktan kurtulur.

Bazen ipoteğe konu olan borç ödenmiş olmasına rağmen ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemler yapılmadığı için sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla eğer ipotek konusu borç ortadan kalkmışsa, ipoteğin de kaldırılması için gereken kanuni işlemlerin yapılması gerekir.

Rehin Nedir?

haciz nedir ipotek nedir rehin nedir farkı nedir 2

Rehin, bir alacağın güvencesi olarak alacak ödenmediği takdirde bu alacağın karşılanması amacı ile alacaklıya verilen eşya ya da haktır. Başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklar üzerinde de rehin kurulabilir. Taşınırlar, sadece zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir. İpotekten farklı olarak, rehin işlemi tapu siciline değil, ilgili taşınırın siciline tescil edilir. Örneğin, motorlu taşıtlara uygulanan rehin işlemleri, trafik siciline tescil edilir.

 

Rehin Nasıl Kaldırılır?

Alacağın ödenmesi suretiyle veya başka bir sebeple rehin hakkı sona erebilir. Alacaklı, rehinli taşınır malı hak sahibine geri vermekle yükümlüdür. Ancak alacaklı, alacağının tamamını almadıkça rehinli taşınırı veya onun bir kısmını geri vermek zorunda değildir.

Alacaklı, ödenmeyen alacağının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ödenmesini isteyebilir. Rehin hakkı, alacaklıya asıl alacak ile birlikte sözleşme faizlerinin, takip giderlerinin ve gecikme faizinin güvencesini sağlar.

Haciz ile İpotek Farkı? 

Haciz, güvence altına alınmamış bir alacağın ifasının gerçekleştirilmemesi sebebiyle alacak değerinde mala el konulması, icra dairesinin takibinde uygulanan işlemlerin bir parçasıdır. İpotek ise, doğmuş veya doğmamış bir borcun, alacaklı tarafından güvence altına alınmasıdır.

Bu alacaklardan hangisi önce tesis edilmişse o alacak önce gelir. Ancak uygulamada fiilen haczin öne geçmesi mümkün değildir. Çünkü hacizli bir malın üzerine rehin ya da ipotek hakkı kurulamaz. Bu konuda İcra İflas Kanununun sıra cetveline ve Borçlar Kanununun menkul rehnine ilişkin hükümleri etkilidir. Üzerinde haciz veya rehin (ipotek) olsa da, söz konusu mal, bir kişinin mal-varlığına dahildir. Dolayısıyla haczi gerçekleştirilebilir. Ancak, örneğin ipotekli bir ev söz konusuysa ve ev bir başkası tarafından haczedilir, icra dairesi tarafından da süreç satışa kadar ilerletilirse, satışta, ipotekli alacaklının alacağı, önceliklidir. Yani satış parasından ilk alacağını, ipotekte ilk sırada olan kişi alır.


Kaynaklar: taa.gov.tr, yetishukuk.com, hukukiyardim.gov.trhukukiyardim.gov.tr 2, topo.av.tr, haybergursoy.blogspot

[Toplam: 5   Ortalama: 4.8/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

× How can I help you?