Anıtkabir İmara Açılıyor İddiası

Anıtkabir İmara Açılıyor İddiası” başlıklı içeriğimizde Anıtkabir çevresine yeni konut yapılmasına dair izin verildiği iddiasını inceledik. Söz konusu iddia doğru değildir.

Anıtkabir Tarihi Sit Alanı sınırlarına herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir. Sit kararları Koruma Kurulları tarafından üretilmektedir ve imar planları ile sit alanlarının sınırlarının değiştirilmesi mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Anıtkabir alanına komşu olan ve halihazırda yapılaşmış olan alanın kuzey-batısında bulunan konutlara ilişkin kamulaştırılarak yıkılması ve konut parsellerinin Anıtkabir alanıyla tevhit edilmesi kararını almıştır.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde 2017 yılından itibaren paylaşılan “Anıtkabir imara açılıyor”, “Anıtkabir’e konut izni verildi” şeklinde ortaya atılan iddia, Ruhat Mengi’nin paylaşımı ile yeniden gündeme gelmiştir. Ancak bu iddianın aslı yoktur. Söz konusu iddia ilk olarak Mimarlar Odası tarafından gündeme getirilmiştir. Mimarlar Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 11.05.2016 tarihinde alınan Anıtkabir Koruma Amaçlı imar planı değişikliği kararına ilişkin olarak, 21.07.2017 tarihinde bir itiraz metni yayınlamıştır. Bu itiraz metninde Mimarlar Odası, imar planı değişikliği ile Anıtkabir’in çevresinde yapılaşmaya izin verildiğini iddia etmiştir.

Mimarlar Odası’nın itiraz ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan ilgili imar planı değişikliği kararı şöyle:


T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:900

11.05.2016

K A R A R

Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.04.2016 tarih ve 152 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak ve Nato Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığının 16.11.2015 tarih ve 16282 sayılı kayıtlı yazısında;

Başkanlığımızca yapılan ve 2012 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında;

“C” ile gösterilen, şahıs mülkiyetinde ve halihazırda üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller için “Planda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsadığı; bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B Parseli ile tevhit edilecektir “ plan notunun bulunduğu,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki arazide park alanına ayrılan alanın, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 07 Ekim 2008 ve 6062 sayılı Bakanlık oluruna istinaden 23 Ekim 2008 tarihinde resen onaylanan ve kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kapsamında “Askeri Alan” olarak kullanım kararı getirildiği, KUDEB tarafından onaylanan planda ise “Park” olarak planlandığı belirtilerek bu kapsamda;

Koruma amaçlı imar planında “C ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller için getirilen “Planda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsamaktadır, Bu parselin kamulaştırma İşlemleri tamamlandığında B Parseli ile tevhid edilecektir.” ifadesinin plan notlarından çıkarılmasını ve “askeri alan” kullanım kararının kaldırılması,

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 07 Ekim 2008 ve 6062 sayılı Bakanlık oluruna istinaden 23 Ekim 2008 tarihinde resen onaylanan ve kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Askeri Alan” kullanım kararı getirilen ancak yürürlükteki planda “Park” alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanın ise yeniden “Askeri Alan” a, ayrılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarının mevcut kullanım ve ihtiyaca yönelik olarak yeniden düzenlenmesi,

Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yeterli teknik personel bulunmaması hususu göz önünde bulundurularak, imar planı değişikliğinin Başkanlığımızca hazırlanması talep edildiği,

02.12.2015 tarih ve PP.2736–3191 sayılı yazımızla söz konusu “Park” alanı olarak işaretlenen ve yeniden “Askeri Alan” a ayrılması talep edilen alana dair güncel parselasyon planı ve onaylı halihazır haritalar ile Belediyemiz Encümeni’nin 19.03.2009 tarih ve 268 sayılı kararıyla onaylı 81215 nolu parselasyon planı ile onaylı güncel halihazır haritaların İmar ve Şehircilik Dairesinin 10.12.2015 /HRT 6729–21412 sayılı yazılarıyla sunulduğu,

Talep edilen imar değişikliği 24.12.2015 tarih ve PP.2899–3423 sayılı yazımızla Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğüne iletildiği ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 126 sayılı yazısı kayıtlı 20.01.2016 tarih ve 126 sayılı yazıda onaylı plan değişikliği paftalarının Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtildiği,

Bu doğrultuda;

– Plan hükümlerinin 6. maddesinin;

“MÜDAHALE BİÇİMLERİ PAFTASI

  1. 1 Müdahale Biçimleri Paftası Koruma Amaçlı İmar Plânı ve Plân Notları ile bir bütündür. Müdahale Biçimleri Paftasında belirlenen hususlar imar plânı hükmündedir.

6.2 Müdahale Biçimleri Paftasında “yıkılacak yapılar” olarak gösterilen yapıların, plânda öngörülen Kentsel Tasarım Projesi’nin uygulama aşamasına kadar mevcut halleri ile kullanımına devam edilebilir.

6.3 Müdahale Biçimleri paftasında “kaldırılacak/temizlenecek yapı ve alanlar” olarak gösterilen alanların plânın kesinleşmesinden sonra ilgili idare tarafından kaldırılması/temizlenmesi zorunludur. Ancak, bu hüküm yargı süreci devam eden yapı ve alanlar için yargı süreci tamamlandıktan sonra uygulanacaktır.

6.4 Müdahale biçimleri paftasında “ Tescilli Yapı (Anıt Bloğu) ve Tescile Önerilen Yapı (Sera Binaları) “ olarak gösterilen yapılara ilişkin her türlü müdahalede Ankara K. V. T.V.K. Bölge Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

6.5 Müdahale Biçimler Paftasında gösterilen uygulaması gerçekleştirilmiş olan I. Kuşak Peyzaj Projesi ile M.S.B. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan II. Kuşak Peyzaj Projesi, bu plânın onayından sonra yapılacak Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi ile ilişkilendirilecektir.

6.6 Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen “öneri yeni yapılacak yapılar’1 şematik olarak gösterilmiştir. Bu yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak mimari ve kentsel tasarım Projesinde belirlenecektir.”

kısmı ile 8.3. maddesinin

“C parseli plânda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsamaktadır. Bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B parseli ile tevhid edilecektir.”

kısmının plan hükümlerinden çıkarıldığı,

– Koruma Amaçlı İmar Planında “C” ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller “Konut Alanı” olarak,

– Koruma Amaçlı İmar Planının güneyinde yer alan “Park” alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli alan “Askeri Alan” olarak değiştirildiği,

– Plan Açıklama Raporunun “İmar Durumu” başlıklı bölümünün 4. Paragrafının

“Plân değişikliğinde Anıtkabir alanı A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrılmıştır. Büyüklüğü yaklaşık 531.830 m² olan A parseli için hiçbir yeni yapılaşma yada değişiklik önerilmemiş olup, mevcut durumu ile korunmuştur. Bu alanlarda yeni yapı yapılamaz, zorunluluk halinde ilgili kuruldan uygun görüş alınmalıdır. Büyüklüğü yaklaşık 37.960 m² olan B parselinde ise Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla yeni yapılaşmaya olanak tanınmıştır. Mevcut durum imar durumudur. Bu alan için 0.3 emsal değeri ve çevredeki binalarla uyumlu yapılaşma sağlanması için 12.50 m maksimum yükseklik değeri verilmiştir, yapı yaklaşma sınırları ise plânda gösterildiği,

Hususları belirlenmiş olup söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporunun “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Meclis 1. Başkan V. – Ali İhsan ÖLMEZ

Katip – Hamdi KESGİN

Katip – Ahmet ÖZTÜRK


Bu düzenleme ile imar planında değişiklik yapılması onaylandıktan bir süre sonra, 07.07.2017 tarihinde ilgili karar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılmıştır. Daha sonra 17.07.2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya dair ilk itirazlarını dile getirmiştir. Daha sonra 21.07.2017 tarihinde de Mimarlar Odası resmi web sitesinde detaylı itiraz metni yayınlamıştır. Mimarlar Odası’nın itiraz metni şöyle:


21 Temmuz 2017

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İTİRAZ EDEN:……………..(TC Kimlik No:…)

Adres:

İTİRAZ KONUSU:Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkan Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği

AÇIKLAMALAR:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği kabul edilmiştir. Anılan belediye meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam nedeniyle bizzat etkilenmekteyim.

  1. 2012 yılı onaylı 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; “C” ile gösterilen, şahıs mülkiyetinde ve halihazırda üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller için “Planda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsadığı; bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B Parseli ile tevhit edilecektir “ plan notunun bulunduğu, itiraz konusu 11.05.2016 tarih ve 900 karar nolu Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi kararı ile onaylanan plan değişikliğinde “C parseli plânda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsamaktadır. Bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B parseli ile tevhid edilecektir.” kısmının plan hükümlerinden çıkarıldığı, Koruma Amaçlı İmar Planında “C” ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller “Konut Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

İtiraza konu koruma amaçlı imar plan değişikliği kararından önceki planlarda özel mülkiyete ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü bulunmakta iken, itiraza konu plan değişikliği ile bu hüküm ortadan kaldırılmış ve kamulaştırma işlemi gerçekleştirilerek Anıtkabir alanına dahil edilmesi gereken bu alan koruma alanından çıkarılmıştır. Anıtkabir koruma alanının daraltılmasının hiçbir bilimsel teknik, nesnel gerekçesi bulunmamaktadır.

  1. İtiraza konu meclis kararında, “Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 07 Ekim 2008 ve 6062 sayılı Bakanlık oluruna istinaden 23 Ekim 2008 tarihinde resen onaylanan ve kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Askeri Alan” kullanım kararı getirilen ancak yürürlükteki planda “Park” alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanın ise yeniden “Askeri Alan”a, ayrılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarının mevcut kullanım ve ihtiyaca yönelik olarak yeniden düzenlenmesi talep edildiği, bu doğrultuda….Koruma Amaçlı İmar Planının güneyinde yer alan “Park” alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli alan “Askeri Alan” olarak değiştirildiği, ……Büyüklüğü yaklaşık 37.960 m² olan B parselinde ise Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla yeni yapılaşmaya olanak tanınmıştır. Mevcut durum imar durumudur. Bu alan için 0.3 emsal değeri ve çevredeki binalarla uyumlu yapılaşma sağlanması için 12.50 m maksimum yükseklik değeri verilmiştir” ifadeleri yer almaktadır.
  2. İtiraza konu plan değişikliği ile Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda emsal 0.3 hmaks 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Yine plan değişikliği öncesi park alanı olarak gösterilen alan askeri alan olarak belirlenmek suretiyle alan yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Anıtkabir alanı kışla değildir, itiraza konu plan kararı ile getirilen yapılaşma kararından vazgeçilmelidir.
  3. İtiraza konu plan değişikliği kararı ile Anıtkabir Koruma Alan Sınırı içerinde kalan ve tarihi sit alan sınırına yaklaşık 30 metre uzaklığında olan spor tesisi alanına ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 9nolu plan notunda “spor tesisi olarak gösterilen kısımda yer altı düzenlemesi yapılabilir” hükmü yer almaktadır. Yer altı otoparkı gibi inşaat etkileşim alan sınırı son derece yüksek bir yapılaşma izni verilmemelidir. Yola yükleyeceği trafik yükü anıtkabir tarihi sit alanı için yoğunluk artışı getirecektir.
  4. İtiraza konu meclis kararında “Koruma amaçlı imar planında “C ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu” , “ Koruma Amaçlı İmar Planında “C” ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller “Konut Alanı” olarak” ifadelerine yer verilmiş ancak 07.07.2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli planda konutlar 4 katlı gösterilmiştir. Ayrıca koruma amaçlı imar planı sınırı plan lejantında gösterilmemiştir. Planlama çizim ve tekniklerine aykırı plan değişikliği kararları geri alınmalıdır. Anıtkabir alanı, ülkenin kalbidir. Alan sadece anıt bloktan oluşmamaktadır, Anıtkabir alanı bir bütündür, alana ilişkin bütün müdahalelerin şeffaflıkla kamuoyuna açıklanması, anlatılması zorunludur.
  5. İtiraza konu plan değişikliği plan kararları 2.maddede kapsam başlığı altında “ Bu plan hükümleri Anıtkabir tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Notları; Müdahale Biçim Paftası, Ankara K.V.T.V.K Bölge Kurulu kararı ile onaylanan envanter paftaları ve tescil listesi ayrılmaz bütündür” denilmektedir. Askıda bulunan ve itiraza konu olan planın 5.maddesinde Mimari ve Kentsel Tasarım projesi başlığında kısmi kararlar yer almaktadır. Anıtkabir için hazırlanmış olan Müdahale Paftası olarak tanımlanan çalışmanın ivedilikle tartışmaya açılması gerekmektedir. 2010–2012 yılı plan kararları içerisinde yer alan Müdahale Paftalarının tanımlanmasında 6.6. madde ile tariflenmekte olan, “Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen “öneri yeni yapılacak yapılar” şematik olarak gösterilmiştir. Bu yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak mimari ve kentsel tasarım Projesinde belirlenecektir.” maddesi yeniden ele alınarak yapılaşma ve yoğunluk ile ilgili halkın bilgisi olmadan yapılmış ve adına Müdahale Paftası olarak tanımlanmış çalışmalara itiraz etmekteyiz Her ne kadar daha önceki yıllarda yapılmış ve onaylanmış olsa da plandan sonra yapılacak olan Mimari ve Kentsel Tasarım Projeleri ile tarihi sit alanda “yapılacak yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak projeler ile belirlenecektir” ifadesi tehlikeli ve endişe vericidir. Anıtkabir tarihi sit alanıdır ve alanda yapılacak her türlü proje sadece restitüsyon ve restorasyon niteliğinde olmalıdır.

Anıtkabir alanı için mimari ve kentsel tasarım tanımlı bir projelendirme hiyerarşisi tehdit unsuru olarak görülmeli ve ivedilikle bu kavramsal yaklaşım terk edilmelidir. Plan kararlarında yer almayacak ancak Müdahale Paftası ile karar üretilmesi plan yapma tekniğine aykırıdır. Anıtkabir Tarihi Sit Alanında Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi tanımı kaldırılarak Peyzaj Restitüsyon ve Restorasyon Projesi yaptırılacaktır kararı alınması Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen “öneri yeni yapılacak yapılar şematik olarak gösterilmiştir” ifadesinin kaldırılarak yeni bir yapı önerisinin hiçbir şart ve koşulda kabul edilmemesini talep etmekteyiz.

NETİCE VE TALEP: Yukarıdaki açıklamalarım çerçevesinde koruma amacına hizmet etmeyen, kamu yararına aykırı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkan Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliğine itiraz ettiğimi bildirir itirazımın kabulü ile plan değişikliği kararından vazgeçilmesini ve itiraz sonucunun tarafıma bildirilmesini talep ederim.

Saygılarımla


Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı’nın konuyla ilgili 17.07.2017 tarihindeki ilk itirazlarından sonra, başta haber siteleri olmak üzere birçok sitede ve sosyal medyada “Anıtkabir imara açılıyor”, “Anıtkabir’e konut dikiliyor”, “Anıtkabir’de yapılaşmaya izin veriliyor”, “Yeni hedef Anıtkabir” tarzında başlıklarla paylaşım yapılmaya başlanmış ve iddia hızlı bir şekilde yayılmıştır. Gelen tepkilerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya dair aynı tarihte açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklama şöyle:


17 Temmuz 2017, Pazartesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİMARLAR ODASI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI VE BAZI GAZETE İLE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN “YENİ HEDEF ANITKABİR” BAŞLIKLI HABERLERİN, HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BİLDİRDİ

BELEDİYE MECLİSİ’NDE ALINAN KARARIN, HABERDE BAHSEDİLDİĞİGİBİ YENİ KONUTA İZİN VERMEK DEĞİL, MEVCUT ASKERİ LOJMANLARIN YASALLAŞTIRILMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY OLMADIĞI KAYDEDİLDİ.

-BAŞKAN GÖKÇEK:

“ANITKABİR’DEKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, PARK ALANINDA ÇOK ÖNCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN LOJMANLARIN, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN TALEBİ İLE PLANA UYGUN HALE GETİRİLMESİDİR”

“BİR KEZ DAHA, İDEOLOJİK DÜŞÜNCELERİYLE HAREKET EDEN BİR TAKIM GAZETE VE ODA YÖNETİCİLERİ; HALKI YANILTARAK, ALGI OLUŞTURMA ÇABASI İÇERİSİNDELER”

“KORUMA KURULU, BURADA YENİ YAPILAŞMAYA ZATEN MÜSAADE ETMEZ. SADECE MEVCUT YAPI ONAYLANDI. YENİ BİR YAPILAŞMA SÖZKONUSU DEĞİL”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Başkanı tarafından yapılan ve bazı internet sitelerinde yer alan “Yeni Hedef Anıtkabir” başlıklı açıklama ve haberlerin, “bilgisiz ve asılsız” bir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; alınan Meclis kararının, Anıtkabir’de konuta izin vermek değil, Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesinden başka bir şey olmadığı bildirildi.

“MEVCUT ASKERİ LOJMANLAR, PLANA UYGUN HALE GETİRİLDİ”

Açıklamada, söz konusu plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine alındığı kaydedilerek, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi. A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediği belirtilen açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunduğu kaydedilerek; mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“B parselinde, park alanı olmasına rağmen Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün lojmanları bulunuyor. Bu lojmanların ileride herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmaması için Milli Savunma Bakanlığı bizden buranın imara uygun hale getirilmesi talebinde bulundu. Biz de mevcut lojmanları plana uygun hale getirdik. Yapılan bundan başka bir şey değil.

Yani söz konusu konuyla yapılan açıklama ve haberler tamamen asılsız, bilgisiz ve gerçek dışıdır.”

BAŞKAN GÖKÇEK: “KARIŞTIRICILAR, YİNE İŞ BAŞINDA”

“Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar” diyen Başkan Gökçek de konuya ilişkin bilgi vererek, “Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik” diye konuştu.

Koruma Kurulu’nun zaten hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğinin de altını çizen Başkan Gökçek, “Yeni bir yapılaşma sözkonusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Mevcut durum korundu o kadar. Bir kez daha, ideolojik düşünceleriyle hareket eden bir takım oda yöneticileri ve internet siteleri; halkı yanıltarak, algı oluşturma çabası içerisindeler. Ancak yine bilgisiz, yine belgesiz, yine boş çaba içindeler” dedi.


Bunun üzerine RS FM’de Yavuz Oğhan’ın Programına katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, imar planı değişikliğine kuşkuyla yaklaştıklarını belirtmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştur:

Aynı tarihte CNN Türk canlı yayınında Ahu Özyurt’un sunduğu Türkiye’nin Gündemi programına telefonla bağlanan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. İlgili açıklamalar şöyle:

Melih Gökçek şahsi Twitter hesabından da konuyla ilgili paylaşımlar yapmış, iddiayla alakalı bir tweet zinciri oluşturarak, birçok açıklamada bulunmuştur. Bu içerikte bu tweetlerin tamamına değil, sadece iddianın değerlendirilmesinde doğrudan etkisi olanlara yer verilmiştir. Buna göre paylaşılan tweetler şöyle:

  • Görsellerin üzerine tıklayarak orijinal tweetleri görüntüleyebilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan Açıklama

TMMOB Şehir Plancıları Odası da konuya dair detaylı açıklama yapmış ve iddianın doğru olmadığını belirtmiştir. Bu açıklamaya göre, sit kararları Koruma Kurulları tarafından üretildiği için imar planları ile sit alanlarının sınırlarının değiştirilmesi mümkün değildir. Yani söz konusu imar planıyla Anıtkabir Tarihi Sit Alanı sınırlarına herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açıklama metninin tamamı şöyle:


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı kararıyla onaylanan Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 07.07.2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılmıştır. Başkentimiz Ankara`nın en sembolik ve manevi değere haiz alanlarından olan Anıtkabir`e ilişkin gerçekleştirilen imar planı değişikliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda çok daha titiz ve olgun bir tavır takınması gerekirdi fakat maalesef ki süreç Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iyi yönetilememiş ve plana ilişkin çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Ve yine maalesef ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kadar kritik bir konuda planı askıya çıkarırken etkileşim geçiş sahasının tamamını plan paftasında göstermesi gerekirdi fakat askıda saha alanının yarısını değişiklik paftasında görmekteyiz. (Ek-1)

ek-1

Öncelikle TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak konuya ilişkin süreci titizlikle takip ettiğimizi, Ankara Büyükşehir Belediyesine, Milli Savunma Bakanlığına ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gerekli bilgileri edinmek amacıyla yazılarımızı ilettiğimizi ve Milli Savunma Bakanlığı Emlak Dairesi Başkanlığına randevu talebimizi ilettiğimizi belirtmek isteriz. Aslen konuya ilişkin en doğru ve detaylı bilgilendirmenin bahse konu yazışmaların ve görüşmelerin tamamlanmasıyla elde edilebileceğini ayrıca belirtmek gerekir. Fakat konunun kamuoyunda bu denli tartışılması ve yanlış bilgiler üzerinden tartışma yürütülmesi sebebiyle plan, meclis kararı ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüyle daha önceden gerçekleştirdiğimiz yazışmalar üzerinden çeşitli yorumlar üzerinden bu açıklamayı gerçekleştirmemiz elzem bir hal almıştır.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 14.10.1978 tarih ve A-1361 sayılı karar ile “tarihi sit” ilan edilen Anıtkabir Tarihi Sit Alanı`na (Ek-2). ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2012 tarih ve 17 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki sit kararları Koruma Kurulları tarafından üretilmektedir ve planlar marifetiyle sit alanlarının sınırlarının değiştirilmesi mümkün değildir. Yani bu planla Anıtkabir Tarihi Sit Alanı sınırlarına herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir.

ek-2

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararından da anlaşılacağı üzere bu planda Anıtkabir alanına komşu olan ve hâlihazırda yapılaşmış olan alanın kuzey-batısında bulunan konutlara ilişkin kamulaştırılarak yıkılması ve konut parsellerinin Anıtkabir alanıyla tevhidi kararı alınmıştır. Ki benzer bir yöntem 2008 yılında alanın batısında kalan konutlar için uygulanmıştır (Ek-3, Ek-4). Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin nihai kararında ise kuzey-batıda bulunan toplam sekiz adet konutun -konutlar Anıtkabir Tarihi Sit Alanı sınırı içinde değildir fakat etkileşim geçiş sahası içindedir- kamulaştırarak yıkımı ve parsellerinin Anıtkabir alanı ile tevhidi faaliyetinden Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine geri dönüldüğü anlaşılmaktadır (Ek-5, Ek-6). Bu karar kamuoyunda “Anıtkabir konuta açılıyor, Anıtkabir`in etrafı konutla örülecek.” şeklinde yargılarla tartışılmıştır. Fakat Anıtkabir alanına komşu olan kuzey-batıdaki konut alanı özelinde konuşursak şu haliyle mevcuttakinden ziyade herhangi bir yapılaşmanın bu plan ile üretilmediğini söyleyebiliriz. Söz konusu konut alanlarının kamulaştırılması işlemlerinden kamulaştırma giderlerinden imtina edildiğinden veya tarihi sit alanı içinde kalmadığından vaz geçilmiş olabilir bu konuya ilişkin asıl gerekçeyi yazışmalarımız ve görüşmelerimiz neticesinde elde etmeyi umuyoruz.

ek-3

ek-4

Anıtkabir Çevresine Konut İzni Verildiği İddiası 12 ek 4

ek-5

Anıtkabir Çevresine Konut İzni Verildiği İddiası 12 ek 5

ek-6

Plan değişikliğine konu olan diğer bir mesele de Anıtkabir alanının güney-batısında kalan ve bugün hâlihazırda askeriye lojmanları olarak kullanılan alanına ilişkindir (Ek-7, Ek-8). Meclis kararından anlaşıldığı üzere bu alan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 07.10.2008 tarih ve 6062 Olur`uyla “askeri alan” olarak işlenmiş daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi`nce “park” alanına çevrilmiştir. Alana ilişkin neden farklı kurumlar tarafından farklı ve birbirleriyle çelişen planlar üretildiği konusunda bilgiye haiz değiliz bu bilgiyi de yazışmalarımız ve görüşmelerimiz neticesinde elde etmeyi umuyoruz. Nihai planda ise bu alanın tekrardan askeri alana dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu alan Anıtkabir Tarihi Sit Alanı içerisinde yer almaktadır fakat Anıtkabir ile aynı yapı adası içinde değildir. Kamuoyunda bu lojmanların kaçak oldukları ve bu plan ile legalleştirildikleri yönünde tartışmalar yürütülmektedir. Belirtmek gerekir ki önceden bir plana dayanarak yapılaşan ruhsat ve iskân belgesi işlemlerini gerçekleştirmiş yapılaşmalar daha sonra plan değişikliğine maruz kaldıklarında kaçak olarak adlandırılamazlar. Bu ifade Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek`in geçtiğimiz yıllarda “ODTÜ kaçaktır, yıkacağım.” söylemiyle benzeşmektedir.

ek-7

ek-8

Anıtkabir Çevresine Konut İzni Verildiği İddiası 12 ek 8

Söz konusu meclis kararına ilişkin en önemli konu plan paftasında “B parseli” olarak belirtilen ve üzerinde inşaat hakkı tanımlanan alana ilişkindir. 37960 m² olan B parselinde E=0.3 ve Hmax=12.5 11388 m2`lik bir inşaat alanı tanımlandığı görülmektedir. (Ek- 9) Burada dikkat edilmesi gereken husus bu hakkın 2012 yılında onaylanmış olan Koruma Amaçlı İmar Planınından geldiğidir. Yani Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla B alanına E=0.3 Hmax=12.5 yapılaşma hakkı 2012 yılı Koruma Amaçlı İmar Planı ile verilmiştir. Özetle söz konusu plan değişikliğiyle yapılaşma hakkında herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir.

ek-9

Uydu görüntüsünden (Ek-10) ve plana altlık oluşturan hâlihazır haritadan da görüleceği üzere parsel üzerinde mevcutta yapılaşmalar bulunmaktadır (taban alanları yaklaşık 2500 m2) ve bu yapılaşmalar plan değişikliğiyle elde edilen inşaat hakkının bir kısmını kullanmaktadır. Alanın en kuzeyinde kalan kesimde ise 2015 yılıyla 2017 yılı uydu görüntüsü (Ek-11 ve Ek-12) karşılaştırıldığında barakaların yıkıldığı ve ağaçların kesilerek alanın düzleştirildiği görülmektedir. Kuvvetle muhtemeldir ki meclis kararına konu olan “Anıtkabir Muhafız Bölüğü ‘nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla” gerçekleşmesi öngörülen yapılaşma bu alanda olacaktır. Buradaki ihtiyacın ne olduğu ve yapılaşmanın niteliğine ilişkin bilgileri yazışmalarımız ve görüşmelerimiz neticesinde elde etmeyi umuyoruz.

ek-10

ek-11(2015)

ek-12(2017)

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak Başkentimiz Ankara`nın devrimci bir cumhuriyetin Başkenti olması noktasında en önemli anısal ve anıtsal misyonu üstlenen Anıtkabir alanı üzerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyete ilişkin konunun takipçisi olacağımızı ve bundan sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde kamuoyunu aydınlatmaya yönelik üzerimize düşeni yerine getireceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Anıtkabir imara açılıyor iddiasının doğru olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Kaynaklar: TwitterTwitter 1Twitter 2Twitter 3Twitter 4Twitter 5Twitter 6Twitter 7Twitter 8Twitter 9Twitter 10Twitter 11Twitter 12spo.org.traydinlikyoutubeyoutube 1mimarlarodasiankaraankara.bel.trarkiteraankara.bel.tr 2

Bunlara da Göz Atabilirsin

Zaman farklı, mekan farklı: Acı aynı

Filistin'de yaşanan şiddet olayları, insanlık dramı her coğrafyayı derinden sarsarken, günlerdir sosyal medyanın da gündeminde.  Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında yaşanan olaylarla ilgili tepkisini dile...

Çin roketinde medya koordinatları

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası olan çekirdek modül Tienhı’yı taşıyan Long March 5B roketi, 29 Nisan’da fırlatılmıştı. Fırlatıldıktan sonra Tienhı modülü başarılı bir şekilde...

Darp süsü değil: Kriah

İddia: Bir grup Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırttı. Yenisafak.com, Doğan Haber Ajansı ve bir çok dijital  haber...

Sosyal Medya Hesaplarımız

2,310BeğenenlerBeğenme
20,140TakipçilerTakip Et
9,900TakipçilerTakip Et

En Son Eklenenler